İzin ve Ruhsatlar

İZİN VE RUHSATLAR

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve işyeri açma-çalışma ruhsatlarının tanzim edilmesi, yapı denetim firmalarınca hazırlanan hakkediş raporlarının kontrol edilerek onaylanması,

Tapu satış ve devir başvurularının alınması, tapu müdürlüğündeki işlemlerin koordine edilmesi, İmar planları, parselasyon planları ve tadilat dosyaları hazırlatılarak; Bakanlığımız, Valilik, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, belediyeler ve yetkili idareler nezdinde onaylanma süreçlerinin yönetilmesi,

Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki alt ve üst yapıların; projelendirme, ihale ve yapım safhalarını koordine ederek, inşaatların kontrollüğünün ve denetlenmesinin yapılması,

Sanayicilerimizin parsel, inşaat ve tesisleriyle ilgili müracaatlarını alarak, iş ve işlemlerin koordine edilmesi ve parselleri ile ilgili her türlü yazışmaları yaparak talepleri doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütmektedir.